Klub Małego Odkrywcy w Płużnicy

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.

W klasach I-III odbywają się zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe niezbędne do realizacji wyzwań i zadań nowoczesnej szkoły.

Prowadzący: Marlena Makowska, Mariola Małagocka

Uczestnicy:  uczniowie klas pierwszych z uczniami klas drugich oraz klas trzecich w grupie mieszanej

Organizacja pracy: uczniowie podejmują działania według swoich możliwości i umiejętności. Pierwszoklasiści uczą się od starszych kolegów planowania pracy, realizowania swoich zadań i brania grupowej odpowiedzialności za efekty działania, współpracują z nimi. Starsi koledzy pomagają pierwszakom, służą pomocą i wsparciem w różnych zadaniach. Czują się za nich odpowiedzialni.

Cele główne: 

 • rozwój kompetencji przyszłości (kluczowych),
 • kształtowanie u uczniów postawy odpowiedzialności za własny rozwój,
 • umiejętność pracy  grupowej i indywidualnej,
 • kształtowanie postaw proekologicznych.

Cele szczegółowe:

 • poznanie podstawowych tajników efektywnego uczenia się,
 • zdobywanie umiejętności i wiadomości, przede wszystkim poprzez własne działanie,
 • branie odpowiedzialności za swoją edukację, planowanie oraz akceptacja zmiany,
 • angażowanie się w zainteresowania niezwiązane z pracą szkolną poprzez realizację różnorodnych zadań,
 • nabywanie biegłości w myśleniu i wymyślaniu rozwiązań oraz odpowiedzi  niekonwencjonalnych,
 • generowanie pomysłów, kreatywne rozwiązywanie problemów, identyfikacja problemów, otwartość na pomysły,
 • kształtowanie kompetencji matematycznych, krytycznego myślenia, tworzenie nowych, kombinacji skojarzeniowych z wcześniej znanych,
 • kształtowanie umiejętności zarządzania sobą, czasem, skutecznym działaniem,

Efekty pracy:

         Uczeń:

 • samodzielnie pracuje i dokonuje samooceny,
 • planuje pracę, tworzy strategię i korzysta z potencjału grupy,
 • prezentuje efekty swojej pracy,
 • kształci kompetencje kluczowe,
 • posługuje się nowymi technologiami informacyjnymi,
 • wykorzystuje nabytą wiedzę w sytuacjach codziennych,

          Nauczyciel:

 • rozbudza wśród uczniów naturalną ciekawość, aktywność i chęć poszukiwania,
 • kształtuje u uczniów postawę odpowiedzialności za własny rozwój,
 • kształtuje kompetencje niezbędne do realizacji wyzwań i zadań nowoczesnej szkoły.

 Wizja  działalności „KLUB MAŁEGO ODKRYWCY

Każdy z małych odkrywców na początku swojej przygody otrzymuje paszport (zeszyt) w którym zbiera pamiątki z warsztatów, wiadomości na wybrany temat. Świat odkrywa wszystkimi zmysłami poprzez różne eksperymenty z techniki, astronomii, chemii, geologii, geografii, biologii, fizyki i wiele innych form aktywności dziecięcej (zabawy ruchowe, zajęcia artystyczne, logiczne, muzyczne, kulinarne i inne).

Punktem wyjścia do każdego zajęcia jest  pytanie badawcze, na które uczniowie  szukają odpowiedzi korzystając z różnych źródeł.  W planach jest zorganizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi i wycieczka do Gdańska na Bałtycki Festiwal Nauki (Politechnika Gdańska – maj 2020 r).