Konkurs fotograficzny – Wąbrzeski Dom Kultury

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Wąbrzeski Dom Kultury.

Organizator:

Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47
87-200 Wąbrzeźno, tel. 56 688 17 27
e-mail: animacja@wdkwabrzezno.pl
www.wdkwabrzezno.pl

Cel konkursu:

 • Uwrażliwienie dzieci i osób dorosłych na potrzeby zwierząt.
 • Edukacja osób przystępujących do konkursu z zakresu wiedzy dot. humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania i objęcia opieką.
 • Zwiększenie świadomości na temat obowiązków opiekunów zwierząt domowych
  oraz zasad bezpieczeństwa i utrzymania czystości i porządku.

Uczestnicy:

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich fotografujących.

Warunki uczestnictwa:

 • Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć maksymalnie 3 wywołane zdjęcia. Minimalny format 20 x 30 cm.
 • Do prac należy dołączyć następujące dane : imię i nazwisko, numer telefonu, miejscowość oraz oświadczenie dotyczące RODO ( załącznik nr 1).
 • Fotografie należy dostarczyć osobiście do Działu Animacji Kultury WDK, Wąbrzeźno,
  Wolności 47 lub przesłać na adres Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47,
  87-200 Wąbrzeźno
  do dnia 8 listopada br. (decyduje data wpływu do WDK).

Nagrody:

Jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji fotografii na wystawę pokonkursową oraz przyzna I, II, III nagrodę i wyróżnienia. Jury zastrzega sobie prawo
do nie wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania miejsc ex aequo. Wybrani przez jury laureaci konkursu powiadomieni zostaną telefonicznie. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody w dniu 20.11.2019 r., o godz. 16.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury.

Uwagi końcowe:

 • Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom, a organizator ma prawo do ich nieodpłatnego wykorzystania i przetwarzania w dowolnym czasie na potrzeby swojej działalności.
 • Uczestnicy mogą zgłaszać do konkursu tylko i wyłącznie fotografie wykonane samodzielnie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanych przez siebie fotografii,
  a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
 • W przypadku nieodebrania nagrody osobiście, zostanie ona wysłana pocztą, koszt wysyłki pokrywa laureat
 • Dana placówka może nadesłać max. 20 prac
 • Przystąpienie do konkursu oznacza pełną akceptację powyższego regulaminu.