„Mój czworonożny przyjaciel”

Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza do udziału w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym „Mój czworonożny przyjaciel”.

Cel konkursu

 • Uwrażliwienie dzieci i osób dorosłych na potrzeby zwierząt.
 • Edukacja osób przystępujących do konkursu z zakresu wiedzy dot. humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania i objęcia opieką.
 • Zwiększenie świadomości na temat obowiązków opiekunów zwierząt domowych
  oraz zasad bezpieczeństwa i utrzymania czystości i porządku.

Uczestnicy

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich fotografujących.

Warunki uczestnictwa

 • Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć maksymalnie 3 wywołane zdjęcia. Minimalny format 20 x 30 cm.
 • Do prac należy dołączyć następujące dane : imię i nazwisko, numer telefonu, miejscowość oraz oświadczenie dotyczące RODO (do odbioru u Pani Marioli Tomaszewskiej).
 • Fotografie należy dostarczyć do 5 listopada do Pani Marioli Tomaszewskiej.

Nagrody

Jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji fotografii na wystawę pokonkursową oraz przyzna I, II, III nagrodę i wyróżnienia. Jury zastrzega sobie prawo do nie wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania miejsc ex aequo. Wybrani przez jury laureaci konkursu powiadomieni zostaną telefonicznie. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody w dniu 20.11.2018 r., o godz. 16.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury.

Uwagi końcowe

 • Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom, a organizator ma prawo do ich nieodpłatnego wykorzystania i przetwarzania w dowolnym czasie na potrzeby swojej działalności.
 • Uczestnicy mogą zgłaszać do konkursu tylko i wyłącznie fotografie wykonane samodzielnie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanych przez siebie fotografii, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczenie tych informacji w mat. reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie.
 • W przypadku nieodebrania nagrody osobiście, zostanie ona wysłana pocztą, koszt wysyłki pokrywa laureat
 • Dana placówka może nadesłać max. 20 prac

Przystąpienie do konkursu oznacza pełną akceptację powyższego regulaminu.