Trwa przyjmowanie zgłoszeń na zajęcia dodatkowe

Projekt „Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W celu poprawy jakości kształcenia oraz osiągania wyższych wyników zdawalności egzaminów niezbędne są działania w kierunku poprawy jakości i dostępności infrastruktury edukacyjnej, poszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także podniesienia kwalifikacji nauczycieli. Zajęcia prowadzone będą w grupach:

– dla uczniów młodszych czyli przekraczających kolejny próg edukacyjny, a tym samym rozpoczynających kolejny nowy etap edukacyjny, czyli uczniów klas I lub klas IV,

– dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – czyli dla uczniów z niepełnosprawnościami, niedostosowanymi społecznie, z zaburzeniami zachowań lub emocji, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z chorobami przewlekłymi, itp. (wymagane jest orzeczenie lub opinia PPP),

– dla uczniów klas 4 -6,

– dla uczniów klas 7-8,

– dla uczniów klas III gimnazjum.

W ramach „Wsparcia dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy” odbywać się będą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające- koła zainteresowań, zajęcia specjalistyczne: arteterapia czyli „leczenie przez sztukę, zajęcia plastyczne”, biofeedback – „zajęcia poprawiające koncentrację uwagi”, logopedia, warsztaty w ośrodku z hipoterapii, współpraca z rodzicami, a także wyjazdy edukacyjne oraz zajęcia rozwijające kompetencje społeczne z zakresu technik uczenia się oraz pracy zespołowej.

Formularze rekrutacji dostępne są poniżej, będą również do pobrania w sekretariatach szkół. Wypełnione formularze należy przekazać do sekretariatu lub wychowawcy klasy do dnia 15 września 2018r.