Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Dobro – oczami najmłodszych”

Organizator
Wąbrzeski Dom Kultury
ul. Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688 17 27, 56 688 23 42
e-mail: animacja@wdkwabrzezno.pl,  www.wdkwabrzezno.pl

Cel konkursu

 • Uwrażliwianie na los drugiego człowieka.
 • Promowanie dobrego zachowania.
 • Nauka empatii i wrażliwości.
 • Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
 • Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.

Uczestnicy

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

 • dzieci w wieku przedszkolnym
 • uczniowie szkół podstawowych

Warunki uczestnictwa

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu „Dobro – oczami najmłodszych”.
 • Zdjęcie pracy należy przesłać wraz z załącznikami na adres mailowy: tywanek@wdkwabrzezno.pl, polkowska@wdkwabrzezno.pl.
 • Do maila zawierającego zdjęcie wykonanej pracy musi zostać dołączony załącznik z następującymi informacjami: imię i nazwisko, kat. wiekowa, nr kontaktowy, adres mailowy oraz pocztowy. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do dołączenia skanu lub zdjęcia pisemnego oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodzie na udział dziecka w konkursie.
 • Termin nadsyłania prac mija 4 września 2020 r.
 • Nadesłane prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora, które wyłoni zwycięzców
  I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Jury zastrzega sobie prawo do nie wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania miejsc ex aequo.
 • Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 • Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród
 • Format i technika pracy dowolne.

Prawa organizatorów

 • Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostają własnością organizatora,
 • W przypadku dużej ilości prac organizator zastrzega sobie możliwość dokonania wyboru prac przeznaczonych na wystawę pokonkursową,
 • Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.